งานบริการ1. บริการหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ นวนิยาย วารสาร เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์
2. บริการสื่อโสต ให้บริการด้านต่างๆ
3. บริการสำหรับเด็กและเยาวชน ให้บริการด้านหนังสือ และเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา
4. บริการทางด้านข้อมูลชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 76 จังหวัด
5. บริการทางคอมพิวเตอร์ ให้บริการยืมคืน และสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
6. บริการ มุม กศน. ให้บริการหนังสือ และสื่อการศึกษานอกโรงเรียนและบริการทางไกล ไทยคม
7. จัดกิจกรรมห้องสมุดตามเทศกาลต่างๆและวันสำคัญตามโอกาส
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องตลอดเวลา