ระเบียบการยืม

1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ(เฉพาะเจ้าของบัตร)
2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม/7 วัน
3. นวนิยายจีนยืมครังละ 1 ชุด/7 วัน
4. ยืม VCD/CD เทป ครั้งละ 2 ชิ้น 3 วัน
5. วารสารเก่าสามาระยืมได้ 3 เล่ม/ วัน
6. คืนหนังสือเกินกไหนด ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
7. คืนสื่อเกิดกำหนดปรับวันละ 5 บาท/ชิ้น
8. ส่งหนังสือหรือสื่อไม่ครบ จะยืมใหม่อีกไม่ได้
9. หากท่านทำหนังสือหรือส่ออื่นๆ ชำรุด หรือสูญหายชดใช้ตามราคา