หลักฐานการสมัครสมาชิก

1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ
2. สำนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป